VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na doméne objal.sk (ďalej len ako „e-shop“).
  2. Predávajúcim je Dávid Sontág - OBjAL, IČO 53 337 921, DIČ: 1082223087, so sídlom Smreková 3379/7, Zvolen 960 01, Slovenská republika, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-30373 (ďalej len ako „Predávajúci“), bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: SK89 1100 0000 0029 3063 5458. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Dávid Sontág - OBjAL, IČO 53 337 921

Smreková 3379/7, Zvolen 960 01, Slovenská republika,

e-mail: info@objal.sk

Tel.: +421 907 677 334

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
email: bb@soi.sk

  1. Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou podľa čl. II týchto VOP vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len ako „kupujúci“).
  2. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ide zároveň o spotrebiteľa (ďalej len ako „spotrebiteľ“).
  3. Zaslaním objednávky na tovar v zmysle čl. 2. týchto VOP kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a s ich obsahom súhlasí.

 

 1. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Objednávka vzniká výberom tovaru  kupujúcim v e-shope a vyplnením a zaslaním objednávkového formulára. Pre korektné vytvorenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávkovom formulári a zvoliť si možnosť platby za objednaný tovar.
  2. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť svojich vyplnených údajov. Odoslanie objednávky sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
  3. Potvrdením objednávky predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa tým zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote a na dohodnuté miesto dodania. Kupujúci sa tým zaväzuje objednaný tovar prevziať a za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane nákladov za dodanie.
  4. K uzavretiu zmluvy môže dôjsť aj zaslaním objednávky prostredníctvom emailu alebo telefonicky a jej následným potvrdením zo strany predávajúceho resp. prijatím cenovej ponuky kupujúcim.
  5. E-mailová adresa kupujúceho uvedená v objednávke bude použitá na doručovanie informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

 

 1. Ceny a platobné podmienky
  1. Kupujúci sa za objednaný tovar zaväzuje riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu a náklady na jeho dodanie.
  2. Kupujúci môže vykonať platbu jedným z nasledujúcich spôsobov:

2.1.platba prevodom na bankový účet predávajúceho (pred prevzatím tovaru, po vytvorení objednávky); alebo

2.2.platba na dobierku (pri preberaní tovaru); alebo

2.3.platba kartou (pred prevzatím tovaru, po vytvorení objednávky).

  1. Ak kupujúci pri platbe bankovým prevodom v zmysle čl. 3. bod 2.1. týchto VOP neuhradí objednaný tovar vrátane nákladov za jeho dodanie do 3 dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, čím dôjde k zániku zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
  2. V prípade platby na dobierku v zmysle čl. 3. bod 2.2. týchto VOP bude tovar odovzdaný kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane nákladov na jeho dodanie. V prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde v stanovenej odbernej lehote k úhrade v zmysle predchádzajúcej vety, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti zaplatiť a prevziať objednaný tovar (pozostávajúcu najmä, ale nie výlučne, z nákladov na dopravu, ušlého zisku).
  3. Platné ceny tovaru sú uvedené v e-shope pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v e-shope. Všetky uvádzané ceny sú konečné (predávajúci nie je platcom DPH). Ceny nezahŕňajú náklady na dodanie tovaru.
  4. Predávajúci je viazaný cenou tovaru uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu kupujúcim, t.j. vytvorenia platnej objednávky v zmysle čl. 2. týchto VOP, a to pre danú objednávku.

 

 1. Doprava a dodacie podmienky
  1. Všetky objednávky sa odosielajú prostredníctvom Slovenskej pošty.
  2. Ku kúpnej cene tovaru budú pripočítané náklady na jeho dodanie, ktorých výška bude uvedená pri zadávaní objednávky (príp. v individuálnej cenovej ponuke). Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť náklady na dodanie tovaru spolu s kúpnou cenou.
  3. Objednávky sú predávajúcim vybavované priebežne, pričom maximálny čas doručenia je 14 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny za objednaný tovar a nákladov na dodanie na bankový účet predávajúceho. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú v prípade uloženia tovaru v rámci uvedenej lehoty na príslušnej pošte.
  4. Objednaný tovar je v prípade potreby možné na základe predchádzajúcej dohody s predávajúcim doručiť skôr, ako je uvedené v čl. 4. bod 3. týchto VOP. V prípade záujmu o skoršie doručenie má kupujúci možnosť kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  5. Ak si kupujúci neprevezme tovar od dopravcu v stanovenej odbernej lehote, Predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru. Predávajúci má taktiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti prevziať objednaný tovar (pozostávajúcu najmä, ale nie výlučne, z prepravných nákladov, ušlého zisku). Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny pred dodaním tovaru, je Predávajúci oprávnený započítať si svoju pohľadávku z titulu nároku na náhradu škody so zaplatenou cenou tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu
   1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených nižšie v tomto článku VOP a v §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne na poštovej adrese predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu (kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v čl. 1. bod 2. týchto VOP). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
   2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na vlastné riziko na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v čl. 10 týchto VOP, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
   3. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
   4. Spotrebiteľ je povinný tovar zasielať v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený a kompletný.
   5. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane zaplatených nákladov za dodanie tovaru resp. iných platieb prijatých od spotrebiteľa v súvislosti s predmetnou kúpnou zmluvou, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady na dodanie, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi na dodanie sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade vrátenia platby bezhotovostným prevodom na účet bude platba vrátená na bankový účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy.
   6. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá najmä za poškodenie tovaru, opotrebenie tovaru a nakladanie s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
   7. Spotrebiteľ nemôže v zmysle tohto článku VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj (i) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (ii) tovaru vyrobeného na mieru, (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (iv) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (v) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo (vi) tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
   8. Právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku VOP nemá spotrebiteľ taktiež v prípade, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho.
   9. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je voľne prístupný na tomto odkaze: Formulár na odstúpenie od zmluvy - OBjAL

 

 1. Vlastnosti tovaru a jeho použitie
  1. Textilné obaly na knihy predávané Predávajúcim pod názvom OBjAL sú vyrobené na Slovensku, zo 100% bavlny a ronofixu (ďalej aj ako „OBjAL“). Potlač je zhotovovaná sieťotlačou. Drevený variant OBjALu je dopĺňaný dielcom z dreva, ktorý je zdobený gravírovaním a ošetrený olejom.
  2. Keďže je OBjAL vyrábaný ručne, rozmery sa môžu líšiť o 3-4 mm oproti rozmerom uvedeným v e-shope. V prípade výberu OBjALu potláčaného sieťotlačou sa môže poloha motívu a loga líšiť od fotografií v e-shope o 3-9 mm. Technika sieťotlače je totiž náročný remeselný proces a každý kus sa zhotovuje samostatne. Nejde o chybu tovaru.
  3. Pri používaní OBjALu je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v e-shope v sekcii Časté otázky, najmä neprať látkový OBjAL pri vyššej teplote ako 30° a nežehliť napriamo bez medzivrstvy.
  4. Variant OBjALu s dreveným dielcom nie je vhodný na pranie ani žehlenie. Údržbu je vhodné vykonávať čistiacim valčekom na textil, vlhkou handričkou či kefkou.
  5. Na OBjALe môže byť vidieť drobné žmolky či prach. Je to prirodzená vlastnosť čiernej bavlnenej látky. V prípade potreby je možné použiť na ich odstránenie čistiaci valček na textil.
  6. Veľkosť kníh, ktoré sa zmestia do OBjALu je limitovaná rozmermi OBjALu uvedenými na produktovej stránke v e-shope. Kupujúci má povinnosť prečítať si tieto rozmery a zvážiť ich vhodnosť ešte pred kúpou tovaru. Predávajúci nezodpovedá za nevhodnosť OBjALu pre špecifické rozmery kníh Kupujúceho. V prípade nejasností sa môže obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v čl. 1. bod 2. týchto VOP).

 

 

 1. Zodpovednosť za chyby, záruka a reklamácie (reklamačný poriadok)
  1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Kupujúci je povinný reklamáciu resp. nároky zo zodpovednosti za chyby (ďalej spolu ako „reklamácia“) bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného v tomto článku VOP.
  2. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej lehote.
  3. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho, a to prostredníctvom e-mailu alebo poštou s opisom chyby a dokladom o kúpe. Riadne uplatnenie reklamácie vyžaduje, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej chyby alebo priamo reklamovaný tovar, ak sa reklamácia uplatňuje poštou. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. 1. bod 2. týchto VOP.
  4. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle spotrebiteľovi písomné potvrdenie prostredníctvom pošty alebo e-mailom. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, spotrebiteľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa predchádzajúceho odseku; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  6. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná lehota neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  8. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nároky z chýb tovaru spravujú zákonom č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  9. Reklamácie sú vybavované v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

9.1.pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom: zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení  neskorších predpisov;

9.2.pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom: zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením tohto reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.
  2. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené používaním výrobkov v rozpore s týmito VOP a podmienkami uvedenými v e-shope v sekcii Časté otázky. Chybou tovaru nie sú skutočnosti uvedené v čl. 6. body 2., 5. a 6. týchto VOP.

 

 1. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
  1. Predávajúci a kupujúci sa budú snažiť vyriešiť prípadné spory zmierom.
  2. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, je spotrebiteľ oprávnený riešiť spor aj alternatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
  3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  1. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (odkazy sa nachádzajú v linku uvedenom v predchádzajúcom odseku). Návrh je možné podať aj prostredníctvom nasledujúcej online platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 1. Ochrana osobných údajov
  1. Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v e-shope v sekcii ochrana osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle čl. II týchto VOP. Ak by bolo niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy v rozpore s týmito VOP, má prednosť ustanovenie kúpnej zmluvy.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. V prípade zmeny VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  3. Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa spotrebiteľov sa neuplatnia pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom.
  4. Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä:

4.1.pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom: zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení  neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov;

4.2.pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom: zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Odkazy v týchto VOP na právne predpisy sa považujú za odkazy aj na právne predpisy, ktoré ich z časti alebo celkom menia alebo nahrádzajú.

  1. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť kúpnej zmluvy a ostatných ustanovení VOP. V takomto prípade bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradené platným a účinným ustanovením, ktorého ekonomický účinok bude čo najbližší pôvodnému duchu neplatného alebo neúčinného ustanovenia, alebo ktoré bude v čo najväčšej miere slúžiť účelu týchto VOP a kúpnej zmluvy
  2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a súhlasí s ich znením.
  3. Tieto VOP sú platné od 6.10.2020.
bol pridaný do košíka. Košík